/اصلاح رقم
  • شوری خاک و آب یکی از محدودیت های اساسی در افزایش تولید در برنج است.برای حل این مشکل و افزایش سطح زیر کشت در محیط های شور، اصلاح ژنتیکی گیاهان یک راهکار مهم و اساسی می باشد.ایجاد لاین های متحمل به شوری،تولید پایدار برنج را در خاک های شور بدنبال خواهد داشت.اصلاح لاین های برنج متحمل به شوری با عملکرد بالا و کیفیت مطلوب از طریق موتاسیون امکان پذیر می باشد.با استفاده از اصلاح موتاسیونی و پس از ارزیابی های متعدد تحمل به شوری در گلخانه و شرایط شوری (EC-5) لاین برتر از نظر عملکرد و نیز متحمل به شوری تولید و اصلاح گردید.با توجه به اینکه در تولید این لاین از پایه های بومی و معطر برنج استفاده گردیده و نیز دارای ویژگی های زراعی ممتازی (نظیر عملکرد بالاتر، مقاوم به ورس و تحمل به شوری) می باشند.این لایه جدید برنج با نام "برکت" پتانسیل بسیار بالایی برای کشت و زرع از سوی کشاورزان شالیکار مخصوصا در شرایط تنش شوری را خواهد داشت.از مهمترین ویژگی های این رقم با توجه به جداول 2،1 و 3 می توان به ارتفاع 105 سانتی متر (مقاومت به خوابیدگی)، تعداد پنجه 21، آمپلوز 25(AC) ، قوام ژل 87 (GC)، درجه حرارت ژلاتینه شدن 3/25 (GT) و عملکرد بیش از 7 تن در هکتار و متحمل به شوری اشاره کرد.   گواهی برنج برکت گواهی برنج برکت   بنر بنر برکت